top of page
 • §1 Organisasjon
  §1 Porsgrunn Pike og Guttekorps er stiftet 7. november 1928 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) gjennom NMF Telemark. Korpset er tilsluttet Porsgrunn Musikkråd, som består av representanter fra Hovedutvalget for undervisning og skolens musikalske organer (se vedtekter for Musikkrådet). Korpsets representant og vararepresentant til musikkrådet velges av og blant styret. Vår visjon er: ”Alltid i takt med tiden”
 • §2 Formål
  §2.1 Korpset har som formål å fremme interesse for og utøvelse av musikk blant medlemmene, samt medvirke til utvikling av sunne interesser, og gjøre dem skikket til senere å delta i det musikalske liv. §2.2 Korpset skal ivareta og utvikle korps- og organisasjonsarbeid som sosial aktivitet for barn og ungdom §2.3 Korpset skal: 1. Sørge for opplæring av korpsmedlemmene i musikkteori, oppøve ferdigheter på korpsinstrumenter og i samspill 2. Arbeide for å fremme god musikk på hjemstedet og ellers. 3. Når det er interesse for det, drive andre musikalske aktiviteter. 4. Korpset kan etter behov inndeles i flere opplæringsgrupper, for eksempel aspiranter, juniorkorps og hovedkorps. 5. Legge til rette for to ukentlige øvelser, som organiseres av dirigent og styre i den utstrekning dirigenten finner det nødvendig. 6. I hovedtrekk følge skoleåret.
 • §3 Medlemskap
  §3.1 Musikanter og andre interesserte kan opptas som medlemmer i korpset av korpsets styre. Medlemskap for barn under 15 år må være skriftlig godkjent av foresatte. Ved innmelding i korpset blir en automatisk medlem i NMF - medlemmer meldes ut av NMF ved utmelding av korpset. Alle nye medlemmer skal gi medlemskapsopplysninger til korpsets styre for registrering. Ved endringer av registrerte opplysninger meldes dette også til styret. Nevnte opplysninger gis videre på gjeldende skjema/medium for registrering i NMF’s medlemsdatabase. Det gis ikke adgang til reservasjon mot registrering. §3.2 Korpset følger NMF’s til en hver tid gjeldende aldersbestemmelser. 1. Utøvende medlemmer kan stå som medlemmer til 31. juli det året de fyller 19 år. 2. Utøvende medlemmer i korpset kan stå som aspiranter i amatørkorps fra 1. august det året de fyller 15 år. Medlemsforpliktelsene i aspiranttiden skal oppfylles i forhold til Porsgrunn Pike og Guttekorps. Som fullt medlemskap regnes fra aspirant til 30. juni det året vedkommende fyller 18 år. Vedkommende regnes da for å ha oppfylt sine medlemsforpliktelser overfor korpset. 3. Korpset skal velge to tillitsvalgte fra korpsets utøvende medlemmer. Disse bør være en jente og en gutt med personlige vararepresentanter. Valget av disse skal gjøres av de utøvende medlemmene innen 15. september hvert år. §3.3 Korpsmedlemmene må overholde korpsets, kretsens og NMF’s vedtekter, regler og lovlige vedtak. Utøvende medlemmer plikter å møte i rett tid til korpsets øvelser og oppdrag såfremt ikke gyldig grunn til fravær foreligger. Konfirmasjonsforberedelser eller deltakelse i arrangementer fastlagt av skolen som på forhånd er meddelt styret, regnes som gyldig fravær. Unntatt herfra er vanlig skole- og klassefester og skolens fritidssysler. Andre rent spesielle tilfeller kan godkjennes av styret som gyldig fravær. I tilfelle fravær skal korpsleder varsles i god tid før øvelsen/spilleoppdraget. De medlemmer som bruker korpsets instrumenter plikter å behandle disse med den aller største forsiktighet. Under transport og når de ikke er i bruk skal instrumentene oppbevares i etui. Det er ikke tillatt å spille på gaten på vei til og fra øvelser og arrangementer. Ved bruk av instrument utenom korpsets regi, skal det søkes om samtykke fra styret. Blir et instrument skadet eller ødelagt på grunn av beviselig slurvete behandling, kan det av styret forlanges erstattet av brukeren. Den samme bestemmelsen gjelder for alt annet utstyr eller rekvisitas som er utlånt av korpset. Enhver skade må straks meddeles til korpsleder eller materialforvalter. Det er ikke tillatt å forsøke å reparere instrumenter selv. Rett til å bære korpsets uniform har: Utøvende medlemmer, korpsets dirigenter, leder, nestleder, korpsledere, aspirantleder og aspirantassistentene. §3.4 Korpset skal betale kontingent til NMF innen 1. februar. Kontingenten regnes etter korpsets medlemstall per. 1. november. Medlemmene er forpliktet til å betale kontingenten og andre økonomiske forpliktelser innen de frister styret fastsetter. §3.5 Utmelding og søknad om fritakelse skal være skriftlige, og fratreden skal fortrinnsvis skje ved skoleårets slutt. Skyldig kontingent må være betalt før utmelding kan godtas. §3.6 Medlemmer som ikke retter seg etter korpsets lover, regler og vedtak, eller er til skade for korpsets aktivitet, kan korpsstyret suspendere for et bestemt tidsrom. I grovere tilfelle kan Årsmøtet vedta eksklusjon. Korpsets suspensjons- og eksklusjonsvedtak kan ankes inn for kretsstyret til endelig avgjørelse.
 • §4 Årsmøtet
  §4.1 Årsmøtet er korpsets høyeste myndighet. §4.2 1. Ordinært årsmøte holdes hvert år innen 15 februar. 2. Det innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom styret eller minst 1/3 av medlemmene krever det. 3. Innkalling sendes ut minst 6 uker før ordinært og minst 2 uker før ekstraordinært årsmøte. 4. Styrets årsmelding, revidert regnskap, valgkomiteens innstilling og saker til behandling på årsmøtet sendes ut senest 2 uker før årsmøtet. 5. Medlemmene må fremme saker til årsmøtet gjennom styret. Slike saker må være styret i hende senest 4 uker før årsmøtet avholdes. Styret plikter å legge saker som kommer inn i rett tid, frem for Årsmøtet. §4.3 1. Følgende har forslags- og stemmerett: Medlemmer som har fylt 15 år og som oppfyller sine medlemsforpliktelser. For medlemmer under 15 år kan en av foreldrene møte med tale, forslags og stemmerett. Styrets medlemmer har ikke stemmerett ved behandling av årsmelding og regnskap. 2. Medlemmer som ikke har fylt 15 år har tale- og forslagsrett. Representanter fra Telemark Krets og Norges Musikkorps Forbund har talerett. Årsmøtet kan for øvrig gi talerett til den det måtte ønske. 3. Gyldig vedtak krever alminnelig flertall, dersom ikke annet er bestemt i vedtektene. 4. Korpset har innmeldt i NMF alle musikantene og styremedlemmene. Medlemskontingenten til NMF for dirigent, leder og 8 styremedlemmer betales av korpset. §4.4 Årsmøtet skal behandle følgende saker: 1. Konstituering. a. åpning b. navneopprop c. godkjenning av innkalling d. godkjenning av dagsorden/saksliste e. valg av møteleder f. valg av møtesekretær 2. Godkjenning av årsmeldingen. 3. Godkjenning av revidert regnskap med revisjonsrapport. 4. Innkomne forslag. 5. Fastsettelse av kontingent og godkjenning for kommende år. 6. Valg av leder for ett år, og valg av det øvrige styret og andre utvalg. Valgbare til verv er de fremmøtte representanter eller andre kandidater som har sagt seg villige til å motta verv. De som velges må være fylt 15 år når de tiltrer, og ha gyldig medlemskap. Valgene foregår skriftlig dersom noen krever det.
 • §5 Styret
  §5.1 Styret består av: Leder, nestleder, kasserer, sekretær, materialforvalter, leder av arrangement- og velferdskomite, to korpsledere (fortrinnsvis en av hvert kjønn), aspirantleder og to tillitsvalgte utøvende medlemmer. §5.2 Styrets medlemmer velges vekselvis hvert annet år, med unntak av leder som velges hvert år. §5.3 1 Styret leder korpset etter de vedtak som Årsmøtet har fattet. Styrets leder eller den styret gir fullmakt undertegner for korpset. 2. Styret har fullmakt til å nedsette de utvalg og komiteer det er behov for. §5.4 1 Styret innkalles til møte når lederen eller tre av styrets medlemmer finner det nødvendig. 2. Korpsets tillitsvalgte er automatisk medlemmer av styret med samme rettigheter og plikter som de øvrige styremedlemmer. 3. Styret er beslutningsdyktig når minst fem medlemmer er til stede. I ikke fulltallig styremøter kan et medlem av styret forlange saken forelagt fulltallig styre før gyldig vedtak kan gjøres. 4. Styrevedtak skal protokolleres, og protokollen skal sendes styrets medlemmer snarest mulig etter møtet. §5.5 Styret skal utarbeide årsmelding og avsluttet regnskapet for hver årsmøte- periode. Årsmelding og revidert regnskap skal legges frem for Årsmøtet til godkjenning. Årsmeldingen skal gi en klar oversikt over korpsets drift i det forløpne år, samt angivelse av korpsets størrelse, antall aktiviteter og arrangementer, og ellers det som måtte være av interesse for medlemmene. §5.6 Styret foretar engasjement, ansettelser og avskjedigelser og har fullmakt til å inngå lønns- og arbeidsavtaler. §5.7 Dirigentene ansettes av styret. Hovedkorpsets dirigent er hele korpsets musikalske leder, og har ansvaret for korpsets musikalske ferdighet og undervisning. Det skal opprettes egen kontrakt med vedkommende i henhold til NMF’s retningslinjer. Forslag til nyanskaffelser av instrumenter, større notekjøp m.m. skal legges fram for, og godkjennes, av styret før innkjøp foretas. Dirigenten kan foreta mindre endringer og omplasseringer innen korpset, men større forandringer skal forelegges styret. Etter forslag fra dirigent ansetter styret nødvendig instruktørhjelp. Korpsets dirigent velger musikk, sammen med korpsets medlemmer. Dirigenten skal dog ha avgjørende myndighet ved valg av musikk. Dirigenten innkaller til styremøter ved behov. §5.8 Krav til politiattest. Samtlige styremedlemmer og andre i PPG med spesielle ansvarsforhold for mindreårige i PPG’s regi, skal kunne fremlegge politiattest, i henhold til krav om politiattest ved arbeid med mindreårige. PPG følger krav som NMF gir i forhold til dette.
 • §6 Medlemsmøter
  §6 Medlemsmøter er forum for kontakt, informasjon og drøftinger for korpsets medlemmer. Det holdes medlemsmøter når styret eller korpsets medlemmer føler for det.
 • §7 Komiteer
  §7.1 De valgte revisorer har ansvaret for en kritisk og regnskapsmessig gjennomgang av korpsets regnskap, og de skal legge fram rapport for Årsmøtet. Det foreligger egen instruks for revisorer utarbeidet av Porsgrunn Musikkråd. §7.2 Valgkomiteen består av tre medlemmer, og de velges slik at en, vekselvis to, velges hvert år. Komiteen velger selv sin leder. I god tid før Årsmøtet legger de frem sin innstilling for styret.
 • §8 Utmerkelser og forpliktelser
  §8.1 Porsgrunn Pike og Guttekorps stander er korpsets høyeste utmerkelse. Standeren med innskrift, tildeles de utøvende medlemmer som har fullt medlemskap, uten at vedkommende har hatt stort sammenhengende fravær, eller har hatt avbrudd i medlemskapet. Sammenhengende fravær vil til en hver tid bli vurdert av styret. Ugyldig fravær kan føre til at musikanten ikke får årsutmerkelsen. Fullt medlemskap regnes fra aspirant til 30. juni det året vedkommende fyller 18 år. Ved tildeling etter disse regler påmonteres en plate på standerens fot, med følgende innskrift: ” Navn _____heder for medlemskap fra____til”. G-nøkkel: deles ut på juleshowet til overtidige medlemmer som har fylt 20 år. Porsgrunn Pike- og Guttekorps, musikantens navn og årstall. Medlemmer som tidligere har vært medlem av korps tilsluttet NMF, kan ta med seg medlemsansiennitet over i PPG. Dette vil i hvert enkelt tilfelle bli vurdert av styret. Standeren med eller uten innskrift kan også deles ut til korps eller kor som har jubileum, og til korps eller kor som korpset gjester eller har som gjester. Sekretæren fører til en hver tid protokoll over hvem som har fått tildelt standeren, og ved hvilken anledning dette skjedde. 3. års merke: Deles ut på juleshowet til de musikanter som er i sitt 3. år som medlem i PPG. 5. års merke: Deles ut på juleshowet til de musikanter som er i sitt 5. år som medlem i PPG. 7. års merke: Deles ut på juleshowet til de musikanter som er i sitt 7. år som medlem i PPG. §8.2 De medlemmer som deltar ved musikksommerleiren, eller andre tilsvarende musikkopplæringstiltak hvor deltakeravgiften helt eller delvis betales av korpset, plikter å stå som medlem påfølgende år. I motsatt fall kan korpset kreve hel tilbakebetaling av korpsets andel av kursavgiften, med ett års tilbakevirkning fra medlemmets fratredelse.
 • §9 Oppløsning m.m
  §9.1 Oppløsning av korpset kan kun foretas av to på hverandre følgende ordinære Årsmøter. Vedtakene krever 2/3 flertall i lovlig satte møter. §9.2 I tilfelle oppløsning skal korpsets midler plasseres i bank på sperret konto, rentebærende konto. Kontoen ivaretas av kretsen inntil nytt korps er opprettet. Denne bestemmelsen gjelder ikke ved sammenslåing med andre korps. Det siste ordinære Årsmøtet kan bestemme at korpsets midler og eiendeler skal overføres til kretsen, dersom nytt skolekorps i samme skolekrets ikke er startet i løpet av ti år. §9.3 Ved utmelding av krets og forbund må det gjøres vedtak på to påfølgende Årsmøter med minst en måneds mellomrom. Gyldig vedtak krever 2/3 flertall. Utmelding må skje skriftlig og sendes NMF via NMF Telemark senest 15. november for at utmeldingen skal være gyldig fra 1. januar neste år. Ved utmelding tapes all rett til NMF’s ytelser, tilbud og verdier. §9.4 Uenigheter og tvister om vedtektenes forståelse forelegges NMF Telemarks styre med NMF’s styre som ankeinstans.
 • §10 Vedtaksendringer
  Årsmøtet kan endre disse vedtektene med minst 2/3 flertall. Ikrafttredelse: Disse vedtektene trer i kraft 19. september 1990, og er gyldige når de er godkjent av styret i Telemark Krets av Norges Musikkorps Forbund. De deler av vedtektene som er skrevet med uthevet skrift er obligatoriske for alle korps tilsluttet NMF, og kan ikke endres eller utelates uten NMF’s samtykke.
 • Revidert
  § 4.3.5 og § 5.7 er revidert på Årsmøtet 1991. § 3, § 4, § 5 og § 7 er revidert på Årsmøtet 1995. § 1, § 3, § 4 og § 9 er revidert på Årsmøtet 1997. § 2.3, § 5.2, § 5.7, § 5.8 (ny) og § 8.1 er revidert på Årsmøtet 2010. § 1, § 3.2, § 3.3, § 4.4, § 5.7, § 8.1 og § 8.2 er revidert på Årsmøtet 2011. § 8.1 er revidert på Årsmøtet 2015
bottom of page